Welcome

Email: jwjiang5918@hotmail.com;  jiangjinwu@shu.edu.cn


Address: Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics, School of Mechanics and Engineering Science, Shanghai University, Shanghai, China


Area of Research: Lattice Dynamics; Thermal Transport; Machine Learning for Mechanics; Thermal Barrier Coating


Teaching: Engineering Mechanics.


Experience: 2003 B. Sc, Beijing Normal University, Beijing, China; 2008 Ph. D, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Science, Beijing, China; 2008-2011 Post. Doc., National University of Singapore, Singapore; 2011-2013 Post. Doc., Bauhaus-University Weimar, Germany; 2013-current Professor, Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics, School of Mechanics and Engineering Science, Shanghai University.


Research Group: Run-Sen Zhang, Yi-Xuan Xue, Zhao-Xiao Qu, Ji-Dong He, Ya-Wen Tan, Yu Li, Hai-Yan Cao, Yi Dong, Li-Kai Wan, Si-Fan Zhong.


List of Publications
Resource

updated October 28, 2019